About Us

G.P. GROUP JSC is a construction company that covers a wide range of services related to construction and maintenance of buildings, facilities and engineering infrastructure in the field of residential, public and industrial construction. The scope of the company's activities includes research and consultancy in the field of real estate, construction, design, architecture and construction works in all spheres of construction, maintenance and repairs of buildings and facilities.

Download

Catalogue_2018.pdf / 3.45Mb

History

History

Structure

Георги Василев

Георги Василев

председател на Борда на директорите

Владимир Житенски

Владимир Житенски

зам.-председател на Борда на директорите и изпълнителен директор

Стефан Тотев

Стефан Тотев

изпълнителен директор

Отдел METРО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел METРО СТРОИТЕЛСТВО

Джи Пи Груп АД е доказан лидер в изпълнението на метростанции и тунели. През последните 8 години са изпълнени 7 метростанции и повече от 6 км метротунели. Компанията разполага с екип от професионалисти в подземното строителство, укрепване и прокопаване на тунели, полагане на релси, надземни метроконструкции и др. В момента се строят две нови станции заедно с връзките между тях.

Отдел ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

Фирмата притежава доказан опит в изпълнението на обекти от сферата на високото строителство, ориентиран към изпълнение на груб строеж и цялостно завършване на обществени и административни сгради, жилищни и хотелски комплекси и спортни съоръжения с прилежащата им инфраструктура. Чрез прилагането на съвременни системи за проектово управление се гарантира ефективност при изпълнението на строително-монтажните работи.

Отдел ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Отдел ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Специалистите от отдел ВиК, както и експертите по пречиствателни технологии и станции, притежават дългогодишен опит и висока квалификация, високо ниво на компетентност и отговорност, имат отлични познания в съответните области, както и необходимия организационен нюх. Професионалното им отношение към работата е в резултат на практиката им не само у нас, но и в чужбина.

Отдел ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Компанията успешно реализира проекти, свързани с инженерната инфраструктура, като реконструкции и ремонт на пътната мрежа и градска инфраструктура. Отделът организира работата в техническо и технологично отношение, ценообразуването и оферирането. Ръководи изготвянето на документите за отчитане и приемане на работите от възложителите на база сключен договор и количествени сметки, подадени от ръководителя на обекта.

Отдел ЕЛЕКТРО

Отдел ЕЛЕКТРО

Екипът  на отдел Електро е съставен от млади и амбициозни  ел. инженери, придобили опит в изграждане и реконструкция на съоръжения от инженерната инфраструктура, разпределителни станции, външни електрозахранвания и сградни инсталации. В тясно сътрудничество с всички отдели организира и управлява целия процес до предаване на обектите в експлоатация. В Джи Пи Груп АД е въведена Системa за управление на енергията съгласно изискванията на ISO 50001:2011.

Отдел АБОНАМЕНТНА И АВАРИЙНА ПОДДРЪЖКА

Отдел АБОНАМЕНТНА И АВАРИЙНА ПОДДРЪЖКА

Отделът се грижи за поддържане в технически и технологично изправно състояние на всички съоръжения и оборудване в бензиностанции, газстанции и петролни бази, офис и административни сгради и жилищни комплекси, възложени му от клиентите. Извършва и строителни работи, поддръжка на външни площи, озеленяване и външно почистване. Отделът разполага с над 30 сервизни екипа, разположени из цялата страна, и с денонощна телефонна линия за отстраняване на възникналите проблеми.

Отдел КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ

Отдел КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ

В компанията се осигурява приоритет на качественото извършване на строително-монтажните работи и постигането на пълното им съответствие с изискванията на клиентите и нормативните изисквания към строителния процес. Прилагат се най-новите материали и технологии в строителната практика, оптимизират се процесите във фирмата в съответствие с регламентираните изисквания, прилагат се стандартите за качество на продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители.

Отдел ЗБУТ

Отдел ЗБУТ

Джи Пи Груп AД е сертифицирана и осъществява дейността си в съответствие с внедрената интегрирана система за управление на качеството, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и социална отговорност съобразно международните стандарти. Специализираният отдел по безопасност и здраве непрекъснато следи и предприема необходимите коригиращи действия в тази област.

Отдел ПРОИЗВОДСТВЕНО- ТЕХНИЧЕСКИ

Отдел ПРОИЗВОДСТВЕНО- ТЕХНИЧЕСКИ

Производствено-техническият отдел представлява екип от висококвалифицирани строителни инженери, които изготвят бюджетите за обектите и съответните финансови графици, координират и управляват разходите и отговарят за приходите и печалбата на компанията. В отдела се изготвят и оферти за нови обекти, отчитат се и се приключват завършените строежи и строително-монтажни работи в съответствие с действащата нормативна уредба в България.

Отдел АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Отдел АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Отделът се занимава с разработване на идейни проекти, технически проекти, количествени сметки и спецификации. Проектиране на интериорни пространства – вътрешен дизайн на жилищни, офисни, обществени сгради. Екстериорни проекти за дворни, паркови, обществени пространства и сгради.

Високодетайлно тримерно моделиране на сгради, професионални фотореалистични визуализации на екстериор, интериор, ландшафтни проекти и др.

Отдел ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Отдел ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Организиране, подпомагане и контролиране на изпълнението на инвестиционно-строителната инициатива. В обхвата попадат устройствено планиране, инвестиционно проектиране и консултантски дейности в строителството. Подпомага дейностите и на останалите отдели, като е ангажиран в контролиране и съдействие при процесите, свързани с анализ на потенциалните строително-инвестиционни инициативи в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Отдел СНАБДЯВАНЕ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Отдел СНАБДЯВАНЕ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Екип от професионалисти, който ръководи цялостната работа по определянето на потребностите от материали и съоръжения, организира съставянето на плановете и заявките, доставките и тяхното складово отчитане. Kомпанията разполага със собствена строителна складова база и строителна механизация с различен капацитет.  Базата е изградена в съответствие с последните европейски изисквания за модерно оборудване.

Отдел ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Отдел ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Транспортът във фирмата е осигурен от голям автопарк, съставен от леки и товарни автомобили, които спомагат за придвижването на материалите и персонала до обектите в цялата страна. Отделът се грижи за поддръжката и логистиката на всеки автомобил, както и за отчитането на разходите на автопарка.

Своевременното реагиране и бързото придвижване на материали, механизация и работна ръка е в основата на изпълнението на задачите на компанията в срок.

Отдел IT и ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Отдел IT и ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Разработването, актуализацията и контролът на изпълнението на нормативните документи и регламенти, свързани с информационната сигурност в процесите на организацията, са основните дейности на отдела. Той се грижи се за техническото обслужване и експлоатацията на използваните информационни активи, системи и технологии. Координира прилагането на политиката и мерките по осигуряване на информационна сигурност, оценка на риска и класификация на информацията.

Отдел АДМИНИСТРАТИВЕН

Отдел АДМИНИСТРАТИВЕН

Отделът е съвкупност от всички подразделения на обслужващи компанията звена, като ТРЗ, Счетоводство, Човешки ресурси, Реклама и PR и други.

Всички те осигуряват плавното протичане на процесите във фирмата, като оказват помощ и реагират своевременно на всеки проблем, било то малък или голям.

инж. Константин Йовчев

инж. Константин Йовчев

Мениджър проекти Високо строителство

Емил Мартинов

Емил Мартинов

Мениджър проекти регион Шумен

инж. Стефан Чонков

инж. Стефан Чонков

Мениджър проекти Метростроителство

Теодоси Бояджиев

Теодоси Бояджиев

Мениджър проекти регион Бургас

инж. Тони Йорданов

инж. Тони Йорданов

Мениджър проекти Пречиствателни станции

инж. Йордан Траханов

инж. Йордан Траханов

Мениджър проекти Пътища и инфраструктура

инж. Християн Ганчев

инж. Християн Ганчев

Мениджър проекти Метростроителство

Георги Гигов

Георги Гигов

Мениджър проекти Водоснабдяване и канализация

инж. Георги Карабельов

инж. Георги Карабельов

Мениджър проекти Електро

инж. Иван Цветков

инж. Иван Цветков

Мениджър Абонаментна поддръжка

Боряна Паскалева

Боряна Паскалева

Мениджър отдел ЗБУТ

ПОЛИТИКИ И ОТГОВОРНОСТ

Certificates

СЕРТИФИКАТ ISO 50001:2011

СЕРТИФИКАТ ISO 50001:2011

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015

СЕРТИФИКАТ BS OHSAS 18001:2007

СЕРТИФИКАТ BS OHSAS 18001:2007

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС

СЕРТИФИКАТ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ SA 8000:2014

СЕРТИФИКАТ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ SA 8000:2014

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР C830

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР C830

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР C840

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР C840

Finance

Кариери

Геодезист

Цялата обява

При проявен интерес, моля изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Оперативен счетоводител

Цялата обява

При проявен интерес, моля изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Технически ръководител, жп строителство

Цялата обява

При проявен интерес, моля изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Технически ръководител, пътно строителство

Цялата обява

При проявен интерес, моля изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Инженер, ВиК, офертен отдел

Цялата обява

При проявен интерес, моля изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Apply here

Contacts description