Политики

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


В качеството си на Администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД предприема всички необходими мерки, за да обработва Вашите лични данни в съответствие с Регламента и националното законодателство на Република България.


Настоящата Политика за поверителност се отнася до всички физически лица, с които Дружеството взаимодейства - посетители на уеб сайта, клиенти, представители и служители на контрагенти на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, както и всички кандидати за работа и служители, за които Дружеството обработва/ще обработва лични данни.

 

Как може да се свържете с нас?

„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, („Дружеството“ и/или „Администраторът“) е регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 204257528, град София, район „Лозенец“, бул. Черни връх № 59А, тел.: 02 816 99 00; факс: 02 816 99 99; e-mail: office@gpgroup.bg

Когато използваме „Дружеството“, „администратор“, „ние“, „нас“ или „нашите“ в тази политика за поверителност, имаме предвид „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД.


„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. Дружеството полага всички необходими грижи за това Вашите лични данни да бъдат обработвани съобразно правната рамка за защита на личните данни в Република България и Европейския съюз. Въвели сме и прилагаме необходимите технически и организационни мерки, за да не се допуска нерегламентиран достъп, загуба или непозволено използване на Вашите лични данни.

 

Информация за настоящата Политика за поверителност при обработването на лични данни

С настоящата Политика може да се запознаете на нашия уеб сайт: www.gpgroup.bg, както и на място в седалището на дружеството: гр. София, бул. Черни връх № 59А


С цел законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните публикуваме настоящата Политика, която описва какъв вид лични данни обработваме, на какво основание, с каква цел, за какъв срок, на кого ще ги предоставяме, какви мерки сме предприели, за да ги защитим, както и какви права имате Вие като субекти на лични данни.

Политиката съдържа информация как Дружеството получава, обработва, предава, защитава и съхранява информация, която може да Ви идентифицира (лични данни), когато Вие взаимодействате с нас във връзка с предоставяните от наша страна услуги и стоки, и/или започване на работа при нас, и/или се свързвате с нас по какъвто и да било друг повод.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни и/или измененията на законовите изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме обновената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието му.

Защо обработваме личните Ви данни?

В контекста на търговските си отношения и с намерение сключване на договори „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД има основание да обработва лични данни на физически лица - клиенти, техни пълномощници, както и на физически лица - представители и служители на клиенти юридически лица и техни пълномощници. Администраторът обработва лични данни и на кандидати за работа, на основание изразено от тяхна страна съгласие, а също и на физически лица, които посещават офиса и/или изпращат запитване към нас, чрез контактната форма на нашия уеб сайт. Право и задължение на дружеството, в качеството му на работодател е да обработва и лични данни на служители.

 

Случаи, в които обработваме лични данни. Целите и основанията на които го правим.

Използването на нашия уебсайт: www.gpgroup.bg не предполага обработка на лични данни, но можем да съхраняваме и събираме информация за статистически цели, посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии, съгласно Политиката за бисквитките.

За да отговорим на Ваше запитване отправено чрез формата за контакт на нашия уебсайт, обработваме Вашето име и електронна поща, на основание изразеното от Вас изрично съгласие;

Когато кандидатствате по обявените от нас процедури за подбор и назначаване на служители, Вие давате съгласието си Дружеството да обработва Вашите имена, телефон, адрес, e-mail, данни свързани с образование, професионален опит и интереси, и др., за да може да оценим Вашата кандидатура и да се свържем с Вас.

В процеса на търговските си отношения Дружеството има законово право и задължение, както и законен интерес да идентифицира и контактува със свои клиенти, контрагенти, партньори, доставчици, изпълнители и техни служите като обработва лични им данни, при преддоговорни отношения, както и при сключване, и изпълнение на договор. Личните данни, които обикновено обработваме при тази дейност са: имена, идентификационен номер, дата и място на раждане, адрес, телефон.

Когато осъществявате контакт с нас чрез телефон, факс, e-mail, социални мрежи, Администраторът има законен интерес и може да обработва Вашите имена, телефон, адрес, e-mail.

Когато посещавате нашата централна офис сграда или обектите, с цел защита на наши легитимни интереси, може да обработим Ваши лични данни като: имена, номер на МПС. Също така с цел защита на собствеността и спазване на реда в „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, неговите помещения и прилежащите им територии, дружеството извършва видеонаблюдение, съгласно Закона за частната охранителната дейност.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

 

По какъв начин получаваме личните Ви данни

Може да ни предоставите директно Вашите лични данни, например когато желаете да използвате предлаганите от нас стоки и/или услуги, да сте страна по търговски отношения или пък ако се свържете с нас по каквато и да било причина.

Може да обработваме и лични данни, които не сме получили пряко от Вас, а от публични регистри като например: Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, регистър БУЛСТАТ, имотен регистър и т.н.

Защо използваме личните Ви данни, с каква цел и на какво правно основание разчитаме?

За да реализираме търговската си дейност е необходимо да обработваме личните данни на нашите контрагенти както и на техните представители.


„ДЖИ ПИ ГРУП“ АД обработва лични данни само при наличие на валидно правно основание и за конкретна цел.


Можем да обработваме личните Ви данни, когато то е необходимо за: сключване и изпълнение на договор или при встъпване в преддоговорни отношения, спазване на законно задължение, както и за защита на легитимни интереси на администратора.


Когато обработваме личните Ви данни на някое/някои от горепосочените основание, не е необходимо Вашето съгласие.


Когато обработваме личните Ви данни, при кандидатстване по процедури за подбор и назначаване на служители, ние го правим въз основа на Вашето изрично съгласие за тази цел.


Защита на наши легитимни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме лични данни, за да защитим правата си при осъществяване на търговската си дейност. Тези случаи могат да включват:

  • защита на уебсайта и потребителите на www.gpgroup.bg
  • предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
  • защита на правата ни по договорите и Общите условия, които сключваме с Вас.
  • управление на различни други рискове.
  • защита при евентуален правен спор относно изпълнението на даден договор; Основната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани с реализирането и защитата на търговската ни дейност. Предприетите от нас мерки за защита на интересите ни, не нарушават Вашето основно право на защита относно обработката на личните Ви данни.


Предоставените от Вас лични данни няма да послужат за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.


Молим да имате предвид, че непредоставянето на Вашите лични данни може да доведе до невъзможност да използвате предлаганите от нас услуги.

 

На кого предоставяме вашите данни?

Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да сме сигурни, че са предприети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Предоставените от Вас лични данни няма да се предават при никакви обстоятелства на трети страни извън Европейския съюз.

В зависимост от случая, можем да предоставим или дадем достъп до Вашите лични данни на следните категории получатели:

 

Категории получатели на лични данни извън дружеството:

В предвидените от закона случаи и при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, уреждащи отношенията Администратор - Обработващ - ще бъдат предоставени на:

  • длъжностните лица на компетентните органи в рамките на техните правомощия (държавни и общински институции, органи на съдебната власт и/или административни органи и/или органи на съдебното изпълнение, адвокати, счетоводители, одитори, лицензирани пощенски оператори и лица предоставящи куриерски услуги, застрахователни компании, доставчици, които извършват обработка на плащанията, доставчици на IT услуги ).

Предоставянето на Вашите данни на частноправни субекти се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

 

Срок за съхранение на данните

Лични данни за контакт с клиенти, предоставени на документи на хартиен носител като договори и придружаващи ги документи като приложения, заявки, приемо- предавателни протоколи, фактури, и др., ще бъдат съхранявани до 10 (десет) години считано от прекратяване на облигационните отношения по между ни, съгласно действащата нормативна уредба за финансова и счетоводна отчетност.

За данни на кандидати по процедури за набиране и подбор на персонал - за срок до 6 (шест) месеца от приключване на процедурата по подбор и набиране на персонал, или за по - дълъг срок ако кандидатът е дал своето съгласие за това.

Данни получени от регистрацията на посетите и видеонаблюдението в офис сградата - 30 (тридесет) дни от деня на записването;

За данни, които обработваме на основание получено съгласие - до оттегляне на съгласието.

 

Какви са Вашите права?

Като субект на лични данни Вие имате право:

Право на достъп до информация относно:

  • Дали обработваме отнасящи се до Вас лични данни,
  • целите на обработването, за категориите данни, за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
  • предвидения срок, за който ще се съхраняват личните ми данни;


Отговор на горепосочените искания може да получите след като се свържете с „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД и попълните форма за искане. Дружеството ще предостави поисканата информация в срок до 30 дни.


Ако Вашите лични данни са неправилни, непълни или неточни, можете да поискате от нас да ги коригираме.

Във всеки един момент можете да оттеглите Вашето съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Може да възразите да обработваме Вашите лични данните и като субект на данните Вие имате право да поискате да изтрием свързаните с Вас лични данни, които обработваме, в случаи, че са налице предпоставки за това, такива случаи са: ако е постигна целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, ако това обработване се основава на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и др.

Вие може да поискате да предоставим пряко данните Ви в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат към друг Администратор на лични данни, стига това да е технически осъществимо.

Имате право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, в случай че:

оспорвате верността на данните, за срок, в който ни позволява да проверим коректността им;

обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;

повече нямаме нужда от тези данни (за целта, за която са събрани) но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

Като субект на лични данни ако считате, че Вашите лични данни се обработват незаконосъобразно Вие имате право по всяко време да подадете жалба до надзорния орган - Комисия за защита на личните данни;

При необходимост от информация относно обработката на личните Ви данни и реализиране на правата Ви, може да се свържете с нас на място в град София, бул. Черни връх № 59А.

 

Как защитаваме Вашите данни?

Предприели сме технически и организационни мерки да защитим Вашите данни срещу унищожаване, загуба, неправомерно използване, промяна, разкриване, неоторизиран достъп. Постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с развитието на технологиите и съгласно стандарт ISO 27001:2013 по информационна сигурност. Защитаваме Вашите данни чрез контрол на достъпа на всички служители и трети лица до местата, на които съхраняваме документи съдържащи лични данни, съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме матрица на достъп и алгоритми за криптиране, активна Firewall защита, антивирусна програма, анонимизирани IP адреси. Унищожаването на всички документи е строго контролиран процес, който се извършва от лицензирано дружество за унищожаване на поверителна и чувствителна информация, което е в съответствие с най-високите международни стандарти и законови изисквания. На територията на всички работни площадки на Администратора са осигурени шредери, с цел необратимо унищожаване на хартиени носители на документи.