Пречиствателна станция за отпадни води, Кричим

Пречиствателната станция за отпадъчни води е разположена на площ от 8 дка и е изградена в съвместно партньорство с испанска инженерингова компания.

Сградите и съоръженията, съставляващи технологичната схема са административна сграда, сграда за механично пречистване, сграда за обезводняване с утайкоуплътнител и силоз за уплътнена утайка, биобасейн с аеробен стабилизатор и регенератор за активна утайка, помпена станция и станция за ферихлорид и вторичен радиален утаител.

Технологичната схема предлага пълно механично пречистване посредством груби решетки за по-едрите отпадъци и комбинирано съоръжение за сепарация на пясъчни примеси, масла и мазнини. Биологичното пречистване е решено чрез биобасеин тип „Карусел” с дънно разположена аерационна система, аеробен стабилизатор за отделената утайка, както и станция за ферихлорид, спомагаща отделянето на фосфор-съдържащи съединения. Утаяването става чрез вторичен стоманобетонов радиален утаител с диаметър 18 м и дълбочина 4 м. Обеззаразяването на водата се извършва чрез модерна ултравиолетова инсталация.

Назад към проекти

Параметри

Капацитет 10 600 ЕЖ
Средно денонощно водно количество 1 952 куб. м/ден