“ДЖИ ПИ ГРУП” ЩЕ ЗАКУПИ НОВО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС
авг 03, 2018

“Джи Пи Груп” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.002-0024-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на “Джи Пи Груп” АД чрез закупуване на ново енергоспестяващо оборудване” по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 4 894 900.00 лв. (2 080 332.50 лв. – европейско и 367 117.50 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 24 месеца.

Основната цел на проекта е постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на кандидата чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия, вследствие на закупуване на ново технологично оборудване с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление. Така ще се постигне и една от главните цели на ЕС, а именно: намаляването на енергийното потребление и елиминирането на загубите на енергия.
Специфичните цели на проекта са:
-Подобряване на енергийна ефективност при крайното енергийно потребление в предприятието, което от своя страна да доведе до повишаване на капацитета и до постигане на по-устойчив растеж;
– Намаляване на производствените разходи вследствие на намаленото енергопотребление чрез закупуване на енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно на нуждите на предприятието;
– Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.
Основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение способстват за постигането на главната цел на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, Приоритетна ос 3 “Енергийна и ресурсна ефективност” – предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

ОЩЕ НОВИНИ

сеп 04, 2019

Първа копка на ПСОВ Чирпан

Кметът на Чирпан Кичка Петкова направи символична първа копка на пречиствателна станция за отпадни води в град Чирпан.

Прочети повече
авг 14, 2019

16 млади специалисти избраха „Дай старт на кариерата си в Джи Пи Груп“

Шестнадесет млади специалисти в сферата на строителството избраха да преминат тази година през стажантската програма на „Джи Пи Груп“ АД.

Прочети повече
авг 09, 2019

„Джи Пи Груп“ АД ще вземе участие в модернизацията на ПТ „Росенец“

„Джи Пи Груп“ АД, като партньор в ДЗЗД „Терминал Росенец“, подписа договор с „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД – концесионер на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“.

Прочети повече