“ДЖИ ПИ ГРУП” ЩЕ ЗАКУПИ НОВО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС
авг 03, 2018

“Джи Пи Груп” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.002-0024-C01 за проект „Повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на “Джи Пи Груп” АД чрез закупуване на ново енергоспестяващо оборудване” по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 4 894 900.00 лв. (2 080 332.50 лв. – европейско и 367 117.50 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 24 месеца.

Основната цел на проекта е постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на кандидата чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, оптимизиране на производствената дейност и намаляване на разходите за енергия, вследствие на закупуване на ново технологично оборудване с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление. Така ще се постигне и една от главните цели на ЕС, а именно: намаляването на енергийното потребление и елиминирането на загубите на енергия.
Специфичните цели на проекта са:
-Подобряване на енергийна ефективност при крайното енергийно потребление в предприятието, което от своя страна да доведе до повишаване на капацитета и до постигане на по-устойчив растеж;
– Намаляване на производствените разходи вследствие на намаленото енергопотребление чрез закупуване на енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно на нуждите на предприятието;
– Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии.
Основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение способстват за постигането на главната цел на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, Приоритетна ос 3 “Енергийна и ресурсна ефективност” – предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

ОЩЕ НОВИНИ

юни 25, 2021

Стартира изграждането на модерни системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив-Бургас

Официалният старт на строителните дейности по изграждане на модерни системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив-Бургас бе даден от служебния министър Георги Тодоров и генералния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски.

Прочети повече
юни 23, 2021

Стартира изграждането на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив – Бургас

На 26.04.2021 г. беше подписан Акт Обр. 2а за откриване на строителна линия за обект: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас“.

Прочети повече
апр 24, 2021

Четири нови станции в кв. “Овча купел”, метрото вече е 52 км

Новите четири станции на софийското метро от “Овча купел” до околовръстния път при “Горна баня” бяха открити днес. „Джи Пи Груп“ АД е водещ партньор в обединението „Метробилд Запад“ и изпълни строителството на метростанция „Овча Купел“.

Прочети повече