ДЖИ ПИ ГРУП“ ПОДПИСА ДОГОВОР С КЛОН ТП ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ И ЗАУСТВАНЕ НА ГЛАВЕН ДЪЖДОВЕН ГРАДСКИ КОЛЕКТОР
авг 16, 2018

В началото на август „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД подписа договор с Клон ТП Пристанище Бургас на ДП „Пристанищна инфраструктура“ с предмет: „Удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.1019 по КК на гр. Бургас“. С проекта се цели провеждането на атмосферния отток, формиран от Пристанище Бургас, новоразвитата зона за обществено ползване и околната територия на Централна градска част, чрез рехабилитация на съществуващия главен дъждовен колектор от Паркинг N1 до съществуващото му нефункциониращо заустване и разширението му от там до новоизградено заустване в Черно море.

Главният колектор на Централна градска част на гр. Бургас е изграден едновременно със строителството на Първия етап на Пристанище Бургас – от 1894 г. до откриването му на 18-ти май 1903 г. Извършената инспекция 100 г. след въвеждането му в експлоатация констатира, че той е в изключително добро конструктивно състояние. Колекторът, който е със значителни размери на напречното сечение, е предназначен да отвежда в Черно море атмосферния отток, формиран от цялата територия на Пристанище Бургас – Изток и Централна градска част. Към настоящия момент на територията на обекта липсва канализация за дъждовни и прелели морски води. Последните надхвърлят вълнолома и заливат кея. Теренът е равнинен, което е наложено от технологията на работа на пристанището и атмосферните води се задържат по него. Съществуват дъждовни канализационни клонове и дъждоприемни шахти, които са включени в главния колектор, съответно също са компрометирани и не функционират.

С развитието на зоната за обществен достъп конфигурацията на обекта ще претърпи промяна, тъй като терените ще се благоустроят и ще бъдат изградени обществени сгради. Всичко това ще доведе до едно ново решение за отвеждането на дъждовните и прелелите морски води.

Съществуващият главен дъждовен колектор следва да се рехабилитира в запушения си участък и да се удължи до новоизградено заустване в Черно море.

Удължението на колектора ще се извърши със стоманобетонови правоъгълни сглобяеми елементи. Дължината на трасето възлиза на 237 м. По трасето на съществуващия канал ще се изградят 3 нови шахти. РШ3 ще бъде преход от съществуващ канал с каменна зидария към удължение със стоманобетоново сечение. Предвижда се РШ4 като междинна ревизионна шахта в средата на удължението на канала.

След изпълнението на удължаване на колектора до ново, качествено заустване в морето е необходимо да се изпълни рехабилитация на съществуващия запушен участък от главния градски дъждовен колектор. Дейностите по рехабилитация ще включват: почистване, видео-инспекция за констатиране на състоянието, отстраняване на конструктивни дефекти и повторна видео-инспекция за отразяване на възстановителните мерки.

ОЩЕ НОВИНИ

сеп 04, 2019

Първа копка на ПСОВ Чирпан

Кметът на Чирпан Кичка Петкова направи символична първа копка на пречиствателна станция за отпадни води в град Чирпан.

Прочети повече
авг 14, 2019

16 млади специалисти избраха „Дай старт на кариерата си в Джи Пи Груп“

Шестнадесет млади специалисти в сферата на строителството избраха да преминат тази година през стажантската програма на „Джи Пи Груп“ АД.

Прочети повече
авг 09, 2019

„Джи Пи Груп“ АД ще вземе участие в модернизацията на ПТ „Росенец“

„Джи Пи Груп“ АД, като партньор в ДЗЗД „Терминал Росенец“, подписа договор с „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД – концесионер на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“.

Прочети повече