ДЖИ ПИ ГРУП“ ПОДПИСА ДОГОВОР С КЛОН ТП ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ И ЗАУСТВАНЕ НА ГЛАВЕН ДЪЖДОВЕН ГРАДСКИ КОЛЕКТОР
авг 16, 2018

В началото на август „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД подписа договор с Клон ТП Пристанище Бургас на ДП „Пристанищна инфраструктура“ с предмет: „Удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.1019 по КК на гр. Бургас“. С проекта се цели провеждането на атмосферния отток, формиран от Пристанище Бургас, новоразвитата зона за обществено ползване и околната територия на Централна градска част, чрез рехабилитация на съществуващия главен дъждовен колектор от Паркинг N1 до съществуващото му нефункциониращо заустване и разширението му от там до новоизградено заустване в Черно море.

Главният колектор на Централна градска част на гр. Бургас е изграден едновременно със строителството на Първия етап на Пристанище Бургас – от 1894 г. до откриването му на 18-ти май 1903 г. Извършената инспекция 100 г. след въвеждането му в експлоатация констатира, че той е в изключително добро конструктивно състояние. Колекторът, който е със значителни размери на напречното сечение, е предназначен да отвежда в Черно море атмосферния отток, формиран от цялата територия на Пристанище Бургас – Изток и Централна градска част. Към настоящия момент на територията на обекта липсва канализация за дъждовни и прелели морски води. Последните надхвърлят вълнолома и заливат кея. Теренът е равнинен, което е наложено от технологията на работа на пристанището и атмосферните води се задържат по него. Съществуват дъждовни канализационни клонове и дъждоприемни шахти, които са включени в главния колектор, съответно също са компрометирани и не функционират.

С развитието на зоната за обществен достъп конфигурацията на обекта ще претърпи промяна, тъй като терените ще се благоустроят и ще бъдат изградени обществени сгради. Всичко това ще доведе до едно ново решение за отвеждането на дъждовните и прелелите морски води.

Съществуващият главен дъждовен колектор следва да се рехабилитира в запушения си участък и да се удължи до новоизградено заустване в Черно море.

Удължението на колектора ще се извърши със стоманобетонови правоъгълни сглобяеми елементи. Дължината на трасето възлиза на 237 м. По трасето на съществуващия канал ще се изградят 3 нови шахти. РШ3 ще бъде преход от съществуващ канал с каменна зидария към удължение със стоманобетоново сечение. Предвижда се РШ4 като междинна ревизионна шахта в средата на удължението на канала.

След изпълнението на удължаване на колектора до ново, качествено заустване в морето е необходимо да се изпълни рехабилитация на съществуващия запушен участък от главния градски дъждовен колектор. Дейностите по рехабилитация ще включват: почистване, видео-инспекция за констатиране на състоянието, отстраняване на конструктивни дефекти и повторна видео-инспекция за отразяване на възстановителните мерки.

ОЩЕ НОВИНИ

юни 25, 2021

Стартира изграждането на модерни системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив-Бургас

Официалният старт на строителните дейности по изграждане на модерни системи за сигнализация и телекомуникации по жп линията Пловдив-Бургас бе даден от служебния министър Георги Тодоров и генералния директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски.

Прочети повече
юни 23, 2021

Стартира изграждането на системи за сигнализация и телекомуникация по железопътната линия Пловдив – Бургас

На 26.04.2021 г. беше подписан Акт Обр. 2а за откриване на строителна линия за обект: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас“.

Прочети повече
апр 24, 2021

Четири нови станции в кв. “Овча купел”, метрото вече е 52 км

Новите четири станции на софийското метро от “Овча купел” до околовръстния път при “Горна баня” бяха открити днес. „Джи Пи Груп“ АД е водещ партньор в обединението „Метробилд Запад“ и изпълни строителството на метростанция „Овча Купел“.

Прочети повече