За Нас

ДЖИ ПИ ГРУП АД е строителна компания, която обхваща широк спектър от услуги, свързани с изграждане и поддръжка на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура в сферата на жилищното, общественото и промишленото строителство. В обхвата на дейността на компанията се включват проучване и консултиране в областта на недвижимите имоти, строителство, проектиране, архитектура и СМР във всички сфери на строителството, поддръжка и ремонти на сгради и съоръжения.

Специализирана е в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, изграждане и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения, предлага ново строителство и реконструкции на обществени и офис сгради, хотели и ресторанти, спортни бази и жилищни комплекси.

Компанията разполага със собствени складови бази, техника, механизация и всичко необходимо за изпълнението на всеки един проект, както и екипи от специалисти, разположение в офиси в цялата страна, което осигурява поддръжка на обектите след тяхното завършване. 

ДЖИ ПИ ГРУП AД непрекъснато разширява обхвата на изпълняваните обекти, обогатява своето портфолио и извежда дейността си извън територията на страната, като от края на 2006 г. фирмата развива своята дейност на територията на Сърбия, Хърватия и Македония, изграждайки над 30 бензиностанции и газстанции и реализирайки различни проекти в сферата на общественото строителство.

Дружеството е сертифициран по международните стандарти ISO 9001:20015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011, а в съответствие със законодателството на Р. България дружеството е вписано в ЦПРС за всички групи и категории строежи.

Свали каталог

История

История

„Джи Пи Груп“ AД стартира своята дейност през 2004 г. като малка компания с тясно специализирана дейност в областта на изграждането и поддръжката на бензиностанции и газстанции на територията на цялата страна.

Благодарение на успешните проекти и правилното финансово планиране „Джи Пи Груп“ AД започва да инвестира в оборудване, сграден фонд, складови площи, автопарк и не на последно място в обучение на персонала.

Тези нови ресурси, както и отличните строителни постижения и коректното отношение към поставените срокове, дават резултат и на дружеството са възложени още по-отговорни проекти. Така в периода 2007-2012 г. са цялостно изпълнени жилищните комплекси „Гърдова глава“ и „Мирамонте“, гр. София, както и комплексът „Правец Голф и Спа“, гр. Правец, за който „Джи Пи Груп“ AД получава престижната награда „Сграда на годината“ за 2009 г. в категорията за ваканционни хотели.

През 2008 година компанията започва работа на територията на „Петролно-снабдителна база „Илиянци“ в София – проект, завършен няколко години по-късно през 2012.

През 2009 компанията излиза от рамките на страната и реализира няколко проекта като ребрандиране и изграждане на бензиностанции на територията на Македония, Сърбия и Хърватия.

Вече доказала се в своите възможности, за кратко време „Джи Пи Груп“ АД печели редица проекти с обществено значение, сред които строежа на участъци от софийското метро – метростанции „Обеля“, „Надежда“, „Бели Дунав“ и „Ломско шосе“ (2010-2012 г.).

През 2012 г. компанията получава следващото си отличие „Сграда на годината“ за изграждането на метростанции „Бели Дунав” и „Надежда”, като наградата е за проект с най-значим принос в развитието на градската среда.

През същата година „Джи Пи Груп“ АД е избрана за главен подизпълнител по изграждането на комплекса за преработка на тежки отпадъци на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Амбициозен проект, представляващ не само изключително предизвикателство, но и стимул за усъвършенстване на редица фирмени политики и технологии на строителство.

2013-та е годината, в която компанията печели общественото възлагане за разширяващото се метро в София - станциите при софийското летище, в кв. Младост и на бул. „Черни връх“. През същата година организацията завършва спортната зала към ПУ „Паисий Хилендарски“, за която получава награда „Сграда на годината“.

С цел по-ефективно разпределение на ресурсите на компанията и покриване на цялата страна, през 2014 г. Джи Пи Груп АД открива свой клон и офис в Бургас.

С оглед разширяването на сферите на дейност на компанията, се създават специализирани отдели по високо, пътно и ВиК строителство. Те поемат изграждането на знакови обекти като участък от Западната дъга на Oколовръстен път София и търговски център „Марково тепе МОЛ“ в Пловдив през 2015 г.

Един от най-големите проекти възложени на дружеството е изграждането на „Гаритидж парк“ – огромен комплекс с жилищни и офис сгради, училище и спортна зала. Работата по изпълнението на проекта започва през 2016 година наред с множество други възлагания.

Още 2 участъка от линията на метрото са спечелени и започнати през 2017 год. В компанията е имплементирана международно призната интегрирана система за управление на ресурсите.

 През 2018 г. Джи Пи Груп АД продължи своето разрастване и отвори нов филиал в Шумен. В града фирмата построи новата спортна зала АРЕНА Шумен. Завършена бе и новата складова и материална база на компанията в с.Мрамор.

Структура

„Джи Пи Груп“ AД стартира своята дейност през недалечната 2004 г. Започнало като малка компания с тясно специализирана дейност, дружеството бързо набира популярност и се превръща в синоним на качество и отговорност. Днес „Джи Пи Груп“ AД безспорно е утвърдено име в строителния бранш – през 2019 г. фирмата ще отпразнува своя петнадесетгодишен юбилей.

Георги Василев

Георги Василев

председател на Борда на директорите

Владимир Житенски

Владимир Житенски

зам.-председател на Борда на директорите и изпълнителен директор

Стефан Тотев

Стефан Тотев

изпълнителен директор

Отдел METРО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел METРО СТРОИТЕЛСТВО

Джи Пи Груп АД е доказан лидер в изпълнението на метростанции и тунели. През последните 8 години са изпълнени 7 метростанции и повече от 6 км метротунели. Компанията разполага с екип от професионалисти в подземното строителство, укрепване и прокопаване на тунели, полагане на релси, надземни метроконструкции и др. В момента се строят две нови станции заедно с връзките между тях.

Отдел ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО

Фирмата притежава доказан опит в изпълнението на обекти от сферата на високото строителство, ориентиран към изпълнение на груб строеж и цялостно завършване на обществени и административни сгради, жилищни и хотелски комплекси и спортни съоръжения с прилежащата им инфраструктура. Чрез прилагането на съвременни системи за проектово управление се гарантира ефективност при изпълнението на строително-монтажните работи.

Отдел ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Отдел ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Специалистите от отдел ВиК, както и експертите по пречиствателни технологии и станции, притежават дългогодишен опит и висока квалификация, високо ниво на компетентност и отговорност, имат отлични познания в съответните области, както и необходимия организационен нюх. Професионалното им отношение към работата е в резултат на практиката им не само у нас, но и в чужбина.

Отдел ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Отдел ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Компанията успешно реализира проекти, свързани с инженерната инфраструктура, като реконструкции и ремонт на пътната мрежа и градска инфраструктура. Отделът организира работата в техническо и технологично отношение, ценообразуването и оферирането. Ръководи изготвянето на документите за отчитане и приемане на работите от възложителите на база сключен договор и количествени сметки, подадени от ръководителя на обекта.

Отдел ЕЛЕКТРО

Отдел ЕЛЕКТРО

Екипът  на отдел Електро е съставен от млади и амбициозни  ел. инженери, придобили опит в изграждане и реконструкция на съоръжения от инженерната инфраструктура, разпределителни станции, външни електрозахранвания и сградни инсталации. В тясно сътрудничество с всички отдели организира и управлява целия процес до предаване на обектите в експлоатация. В Джи Пи Груп АД е въведена Системa за управление на енергията съгласно изискванията на ISO 50001:2011.

Отдел АБОНАМЕНТНА И АВАРИЙНА ПОДДРЪЖКА

Отдел АБОНАМЕНТНА И АВАРИЙНА ПОДДРЪЖКА

Отделът се грижи за поддържане в технически и технологично изправно състояние на всички съоръжения и оборудване в бензиностанции, газстанции и петролни бази, офис и административни сгради и жилищни комплекси, възложени му от клиентите. Извършва и строителни работи, поддръжка на външни площи, озеленяване и външно почистване. Отделът разполага с над 30 сервизни екипа, разположени из цялата страна, и с денонощна телефонна линия за отстраняване на възникналите проблеми.

Отдел КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ

Отдел КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ

В компанията се осигурява приоритет на качественото извършване на строително-монтажните работи и постигането на пълното им съответствие с изискванията на клиентите и нормативните изисквания към строителния процес. Прилагат се най-новите материали и технологии в строителната практика, оптимизират се процесите във фирмата в съответствие с регламентираните изисквания, прилагат се стандартите за качество на продуктите и услугите, предоставяни от доставчици и подизпълнители.

Отдел ЗБУТ

Отдел ЗБУТ

Джи Пи Груп AД е сертифицирана и осъществява дейността си в съответствие с внедрената интегрирана система за управление на качеството, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и социална отговорност съобразно международните стандарти. Специализираният отдел по безопасност и здраве непрекъснато следи и предприема необходимите коригиращи действия в тази област.

Отдел ПРОИЗВОДСТВЕНО- ТЕХНИЧЕСКИ

Отдел ПРОИЗВОДСТВЕНО- ТЕХНИЧЕСКИ

Производствено-техническият отдел представлява екип от висококвалифицирани строителни инженери, които изготвят бюджетите за обектите и съответните финансови графици, координират и управляват разходите и отговарят за приходите и печалбата на компанията. В отдела се изготвят и оферти за нови обекти, отчитат се и се приключват завършените строежи и строително-монтажни работи в съответствие с действащата нормативна уредба в България.

Отдел АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Отдел АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Отделът се занимава с разработване на идейни проекти, технически проекти, количествени сметки и спецификации. Проектиране на интериорни пространства – вътрешен дизайн на жилищни, офисни, обществени сгради. Екстериорни проекти за дворни, паркови, обществени пространства и сгради.

Високодетайлно тримерно моделиране на сгради, професионални фотореалистични визуализации на екстериор, интериор, ландшафтни проекти и др.

Отдел ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Отдел ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

Организиране, подпомагане и контролиране на изпълнението на инвестиционно-строителната инициатива. В обхвата попадат устройствено планиране, инвестиционно проектиране и консултантски дейности в строителството. Подпомага дейностите и на останалите отдели, като е ангажиран в контролиране и съдействие при процесите, свързани с анализ на потенциалните строително-инвестиционни инициативи в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Отдел СНАБДЯВАНЕ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Отдел СНАБДЯВАНЕ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Екип от професионалисти, който ръководи цялостната работа по определянето на потребностите от материали и съоръжения, организира съставянето на плановете и заявките, доставките и тяхното складово отчитане. Kомпанията разполага със собствена строителна складова база и строителна механизация с различен капацитет.  Базата е изградена в съответствие с последните европейски изисквания за модерно оборудване.

Отдел ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Отдел ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Транспортът във фирмата е осигурен от голям автопарк, съставен от леки и товарни автомобили, които спомагат за придвижването на материалите и персонала до обектите в цялата страна. Отделът се грижи за поддръжката и логистиката на всеки автомобил, както и за отчитането на разходите на автопарка.

Своевременното реагиране и бързото придвижване на материали, механизация и работна ръка е в основата на изпълнението на задачите на компанията в срок.

Отдел IT и ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Отдел IT и ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Разработването, актуализацията и контролът на изпълнението на нормативните документи и регламенти, свързани с информационната сигурност в процесите на организацията, са основните дейности на отдела. Той се грижи се за техническото обслужване и експлоатацията на използваните информационни активи, системи и технологии. Координира прилагането на политиката и мерките по осигуряване на информационна сигурност, оценка на риска и класификация на информацията.

Отдел АДМИНИСТРАТИВЕН

Отдел АДМИНИСТРАТИВЕН

Отделът е съвкупност от всички подразделения на обслужващи компанията звена, като ТРЗ, Счетоводство, Човешки ресурси, Реклама и PR и други.

Всички те осигуряват плавното протичане на процесите във фирмата, като оказват помощ и реагират своевременно на всеки проблем, било то малък или голям.

инж. Константин Йовчев

инж. Константин Йовчев

Мениджър проекти Високо строителство

Емил Мартинов

Емил Мартинов

Мениджър проекти регион Шумен

инж. Стефан Чонков

инж. Стефан Чонков

Мениджър проекти Метростроителство

Теодоси Бояджиев

Теодоси Бояджиев

Мениджър проекти регион Бургас

инж. Тони Йорданов

инж. Тони Йорданов

Мениджър проекти Пречиствателни станции

инж. Йордан Траханов

инж. Йордан Траханов

Мениджър проекти Пътища и инфраструктура

инж. Християн Ганчев

инж. Християн Ганчев

Мениджър проекти Метростроителство

Георги Гигов

Георги Гигов

Мениджър проекти Водоснабдяване и канализация

инж. Георги Карабельов

инж. Георги Карабельов

Мениджър проекти Електро

инж. Иван Цветков

инж. Иван Цветков

Мениджър Абонаментна поддръжка

ПОЛИТИКИ И ОТГОВОРНОСТ

Политиката на Джи Пи Груп АД, като главен изпълнител и изпълнител на строително монтажни дейности в областта на промишленото и гражданското строителство, както и като организацията  осигуряваща поддръжка на бензиностанции и сгради е да предостави услуга и продукт, удовлетворяващи изцяло нормативните изисквания, изискванията на клиентите и заинтересованите страни по отношение на качество, управление на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа. 

Джи Пи Груп АД притежава допълнителни лицензи и сертификати, чрез които гамата от услуги в основните направление се увеличава и дава възможност за развитие в строителството на железопътният транспорт, високото строителство по международната система BREEAM, строителство на газопроводи и други.

Тази политика е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда.

Политика на Джи Пи Груп АД

Политика по информационна сигурност

Политика за поверителност

Енергийна политика

Сертификати

СЕРТИФИКАТ ISO 50001:2011

СЕРТИФИКАТ ISO 50001:2011

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015

СЕРТИФИКАТ BS OHSAS 18001:2007

СЕРТИФИКАТ BS OHSAS 18001:2007

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС

СЕРТИФИКАТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ISO/IEC 27001:2013

СЕРТИФИКАТ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ISO/IEC 27001:2013

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР C840

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР C840

Финанси

Продукцията на предприятията в строителния бранш (данни от Камарата на строителите) за първото тримесечие на 2018 год. спрямо реципрочния период на 2017 год. показват увеличение от 2 067 млн. лв до 2 479  млн. лв. или 19,9 %. Като съответно сградното строителство се увеличава от 1 140 млн. лв на 1 427 млн.  лв. или 25,2 % и съответно инжeнерното строителство от 927 млн. лв.  на 1 052 млн. лв.  т.е. нарасване с 13,5 %.
По данни от НСИ, към месец септември 2018 спрямо същия период за 2017 год., строителната продукция в страната се определя с отрицателен темп при сградното строителство с 5,1 % и при гражданско/инженерното строителство с 2,5 %.

Джи Пи Груп АД отбелязва почти непрекъснат ръст на приходите в  периода 2012-2018 г. Общите приходи от оперативна дейност нарастват от 74 224 хил. лв. на 183 977 хил. лв., което е повишение с 248 %. Движението на приходите през годините е със значителни темпове нагоре:  2013 г. (+ 43,97 %), 2014 г. (+ 40,06 %), 2015 г. (7,88 %), 2016 г. (+ 10,03 %) и 2017г. (+ 3,56 %).
През 2018 година компанията е заета със значими на национално ниво проекти като разширението на Софийското метро, жилищния комплекс Гаритидж Парк София, ремонта на централната градска част на София, както и много обекти по националната програма за енергийна ефективност, изграждане и рехабилитация на ВиК системи, пречиствателни станции (включително и в Македония), тръбопроводи, петролопроводи и други. Очакванията са отново за стабилен разстеж на приходите и успешна година за фирмата, която ще запази позицията си сред лидерите в бранша.


Кариери

Всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
За да кандидатствате по обява, моля изпратете исканите документи на careers@gpgroupbg.com или използвайте формата за кандидатстване.

При проявен интерес, моля изпратете подробна трудова автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Охранител

Повече информация

Торкретист

Повече информация

Машинист, ПСМ

Повече информация

Електроинженер

Повече информация

Механик, строителни машини

Повече информация

Инженер, ПТО

Повече информация

КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Ако нямате време да пишете мейл, използвайте тази форма за да ни изпратите копие на вашето CV.
Вашите лични данни като: имена, телефон, адрес, e-mail, данни свързани с образование, професионален опит и друга доброволно предоставена информация в автобиографията Ви ще бъдат обработвани единствено с цел: подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате, и на основание предоставено от Вас съгласие, по начините описани в Политиката за поверителност на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД.
Съгласен съм