Вашият надежден партньор

Новини

Начало / Медиите за нас / ТРИНАДЕСЕТАТА СВЕТОВНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ В КИШИНЕВ

ТРИНАДЕСЕТАТА СВЕТОВНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ В КИШИНЕВ

13

На 5 октомври бе официално открита Тринадесетата световна среща на българските медии в Националния музей на историята на Молдова. Форумът, организиран от Българска телеграфна агенция и Асоциация на българските медии по света, събра в Кишинев представители на над 30 водещи медии от България, Молдова, Украйна, Румъния, Сърбия, Испания, Ватикана, Холандия, Унгария, Чехия, Гърция, Кипър, Израел, САЩ и Канада. Патрон на форума беше вицепрезидентът на България Илияна Йотова, а приветствени слова произнесоха Игор Додон, президент на Молдова, авторът на романа „Време разделно“ – акад. Антон Дончев и Негово Преосвещенство Велички епископ Сионий, игумен на Троянски манастир „Успение Богородично”. ДЖИ ПИ ГРУП АД беше един от дарителите за организиране на събирането.

Темата на медийната среща, която продължи до 8 октомври, тази година, беше “Политики на близостта”. Освен състоянието на българските общности, дискусиите засегнаха и новите платформи на образованието, връзката бизнес-образование-икономика, трансфера на кадри и технологии, отговорността на медиите за съхраняването на българския език и др. Участниците в Тринадесетата световна среща посетиха молдовския град Тараклия, близо 85 на сто от чието население е българско, където бе открит пресклуб на БТА.

Êèøèíåâ (5 îêòîìâðè 2017)  Òðèíàäåñåòàòà ñâåòîâíà ñðåùà íà áúëãàðñêèòå ìåäèè áå îôèöèàëíî îòêðèòà â Íàöèîíàëíèÿ ìóçåé íà èñòîðèÿòà íà Ìîëäîâà. Âèöåïðåçèäåíòúò íà Áúëãàðèÿ Èëèÿíà Éîòîâà å ñïåöèàëåí ãîñò íà ôîðóìà.Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ (ÅÄ)

Òàðàêëèÿ (5 îêòîìâðè 2017)  ÁÒÀ îòêðè ñâîé ïðåñêëóá â ìîëäîâñêèÿ ãðàä Òàðàêëèÿ, êúäåòî áëèçî 75 ïðîöåíòà îò æèòåëèòå ñà áúëãàðè. Ëåíòàòà ïðåðÿçàõà ïðåçèäåíòúò íà Ìîëäîâà Èãîð Äîäîí, âèöåïðåçèäåíòúò íà Áúëãàðèÿ Èëèÿíà Éîòîâà, êìåòúò íà Òàðàêëèÿ Ñåðãåé Ôèëèïîâ è ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà ÁÒÀ Ìàêñèì Ìèí÷åâ. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ (ÅÄ)

Êèøèíåâ (5 îêòîìâðè 2017)  Òðèíàäåñåòàòà ñâåòîâíà ñðåùà íà áúëãàðñêèòå ìåäèè áå îôèöèàëíî îòêðèòà â Íàöèîíàëíèÿ ìóçåé íà èñòîðèÿòà íà Ìîëäîâà. Âèöåïðåçèäåíòúò íà Áúëãàðèÿ Èëèÿíà Éîòîâà å ñïåöèàëåí ãîñò íà ôîðóìà.Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ (ÅÄ)

11 окт 2017 | Публикувано от Коментари (0)

Подобни публикации

Напишете коментар

Полетата отбелязани със * са задължителни