Вашият надежден партньор

Политики

Начало / Политики

Интегрирана политика по управление

Документът описва политиката към всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда.

Политика за социална отговорност

Документът описва политиката за социална отговорност, насочена към корпоративно стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото, като цяло с цел подобряване качеството на живот.

Политика по отношение на детски труд

Документът описва политиката по отношение на детския труд и покрива всички случай, в които деца полагат труд, независимо дали те са наети директно или индиректно, включително от доставчици, подизпълнители или поддоставчици и също покрива случаите с трафик на деца.

Политика по отношение на дискриминацията

Документът описва политиката по отношение на дискриминацията и практиките в Джи Пи Груп ООД за осигуряване на равни възможности, избягване на дискриминация или непристойно поведение.

План-програма по социална отговорност 2015-2016