Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Пречиствателна станция за отпадъчни води в землище на с.Краище
s5 s1 s2 s3 s4 BELICA

Пречиствателна станция за отпадъчни води в землище на с.Краище

Възложител: Община Белица
Изпълнител: ДЗЗД „ПСОВ Белица 2014"
Започнат: 26.05.2015 г.

Пречиствателната станция е оразмерена за 1 980 еквивален жители и средно денонощно водно количество 213,84 м³/ден.

За пречистване на отпадъчните води е избрана двустъпална схема с механично и биологично пречистване.

За механично пречистване е предвидено комбинирано съоръжение с фина решетка, пясъкозадържател и мазниноуловител. Като това  ще позволи финна механична обработка на отпадъчната вода, промиване и уплътняване на задържаните отпадъци, отделяне и промиване на пясъчната фракция, обезводняване на отделения пясък и отделяне на плаващи фракции (мазнини) и отстраняването им.

От комбинираното съоръжение отпадъчната вода ще постъпва в първичен утаител, който ще съвместява две функции: отделяне на неразтворени примеси под действието на гравитационните сили и съхранение на първична и вторична утайка до нейното извозване.

Биологичното пречистване ще се осъществи в биореактори с фиксирана биомаса върху изкуствен блоков пълнеж и принудителна аерация. Този тип съоръжение за биологично пречистване ще осигури висок пречиствателен ефект на отпадъчнта вода и лесна експлоатация. Водата от биореактора гравитачно ще постъпва във вторичен утаител, където пречистената вода ще се разделя от биологичната ципа.

След вторичния утаител, водата ще постъпва гравитачно в контактен резервоар за обеззаразяване. В случаите на епидемиологична обстановка е предвидено автоматично дозиране на разтвор на натриев хипохлорид (белина) за обеззаразяване на водата.

Всички процеси, които ще се осъществяват в бъдещата ПСОВ ще бъдат напълно автоматизирани, позволявайки дистанционно следене и контролиране на съоръженията и процесите.