Вашият надежден партньор
Начало / Проекти / Система за управление на отпадъците на Общините Панагюрище и Стрелча
IMG_6108 IMG_6093 IMG_6102 IMG_6115 IMG_6126 IMG_6144 IMG_4607 IMG_4614 IMG_4634 IMG_4625 DH025300

Система за управление на отпадъците на Общините Панагюрище и Стрелча

Възложител: Община Панагюрище
Изпълнител: ДЗЗД РУСО Панагюрище, Джи Пи Груп ООД
Започнат: 27.08.2014 г.

Депо Панагюрище

Име на обекта:”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците на Общините Панагюрище и Стрелча”

Стойност :11 000 000лв

Изграждането на регионална система за управление на отпадъци в община Панагюрище и Стрелча  включва в себе си изграждане на съоръжение за третиране и обезвреждане на отпадъците, както и рекултивация на съществуваща клетка, достигнала максималния си капацитет.

Предвижда се изграждане на нова клетка за депониране на отпадъци на площ от 15 000 м².

Част от новопроектираните съоръжения за навеси за ферментация и узряване на компоста ,навес за готов компост, гаражи за техника и складови помещения както и административен комплекс от сгради за нуждите на работещите на територията на депото .

Старата вече запълнена клетка се предвижда да бъде рекултивирана, посредством  изпълнение  на система от геосинентични материали, обезпечаващи  100% водонепропускливост.Ще се изградя инсталация от сондажи и специални съоръжения, които  събират,отвеждат  и изгарят отделения при анаеробното гниене на органични отпадъци биогаз.

Новата клетка както и рекултивирания терен ще са снабдени с дренажни инсталации и ретензионен басейн, събиращи и съхраняващи опасния за околната среда инфилтат, отделян от отпадъците.

За нуждите на правилното функциониране на целия комплекс ще се изградят довеждащ асфалтов път, 1200 м довеждащ водопровод както и всички необходими вътрешноплощадкови комуникации – ВиК и електропроводи.