Вашият надежден партньор

Сертификати

Начало / Сертификати

Сертификат ISO 50001:2011

Мисията на „ДЖИ ПИ ГРУП” АД е да предлага услуги с високо качество, използвайки машини и инструменти на съвременно техническо ниво, съобразени с изискванията за ефективно използване на енергията.

Енергийната политика е съобразена с използване на енергията и енергийното потребление в организацията и определяне на конкретните енергийни цели:

  • намаляване разходите на енергия;
  • подобряване наенергийните характеристики;
  • да подкрепя закупуването на енергийно ефективни продукти и услуги, както и проектирането за подобряване на енергийните характеристики;
  • поощряване прилагането на добри практики;
  • да разследва и реагира на значителни отклонения в енергийните характеристики и да анализира резултатността от предприетите действия;
  • прилагане на подходящи методи и действия за повишаване на мотивацията, творческата активност, участието и ангажираността на персонала.

интегрирана система за управление по отношение на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд

ДЖИ ПИ ГРУП AД е внедрила интегрирана система за управление на качеството, управление по отношение на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС ЗА ВСИЧКИ ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ

През 2009 г. дружеството беше вписано в ЦПРС – централния професионален регистър на строителя за всичките групи и категории строежи:

Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строежи от първа до пета категория.

Втора група – строежи от транспортната инфраструктура от първа до четвърта категория.

Трета група – строежи от енергийната инфраструктура от първа до трета категория.

Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Пета група – отделни видове СМР съгласо КИД

Сертификат за Социална отговорност

ДЖИ ПИ ГРУП АД е сертифицирана по стандарт SA 8000:2014 за Социална отговорност. По този начин ръководството на компанията декларира своята ангажираност към устойчиво развитие, коректни трудови отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло с цел подобряване качеството на живот.

Сертификат за работа с класифицирана информация и работа по обекти на НАТО

ДЖИ ПИ ГРУП ООД е сертифицирана и за работа с класифицирана информация и работа по обекти на НАТО. Това дава право на фирмата да участва в процедури по Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) на страни – членки на НАТО, където е необходим достъп до класифицирана информация с определено ниво на секретност.

Удостоверение от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор вписа в своя регистър ДЖИ ПИ ГРУП АД като компания, която може да извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съдове, работещи под налягане, включително и ограничителните им устройства, газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации за втечнени въглеводородни газове и газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и табла на промишлени газови инсталации, газови уреди за природен газ и автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ.

Удостоверение C840

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор вписа в своя регистър ДЖИ ПИ ГРУП АД като компания, която може да извършва дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност на : парни котли, водогрейни котли, компресорни станции, разпределителни газопроводи, газопроводи и газорегулаторни пунктове на сградни газови инсталации за природен газ, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, товароподемни кранове, електрически телфери, товарозахващащи приспособления, подвижни работни площадки и др.

СЕРТИФИКАТ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

ДЖИ ПИ ГРУП ООД притежава сертификат за специализирано обучение с придобиване на професионална квалификация по заваряване с международна валидност.

Удостоверение за завършено обучение в Практиката на Отговорният Строител

По специфичните изисквания на системата BREEAM NC international SD 5075 – 1.0:2013 към Главният изпълнител на BREEAM регистрирани обекти.

Удостоверение за членство в българската браншова камара “ПЪТИЩА”

Българската Браншова Камара по Машиностроене вписа в своя регистър ДЖИ ПИ ГРУП АД като компания, която извършва ремонт, поддръжка и монтаж на стационарно, климатично и термопомпено оборудване и извеждането му от експлоатация. Сертификата дава право на дружеството да извършва тези дейности в страните от Европейския съюз.

Ремонт, поддръжка и монтаж на стационарно, климатично и термопомпено оборудване и извеждането му от експлоатация

Българската Браншова Камара по Машиностроене вписа в своя регистър ДЖИ ПИ ГРУП АД като компания, която извършва ремонт, поддръжка и монтаж на стационарно, климатично и термопомпено оборудване и извеждането му от експлоатация. Сертификата дава право на дружеството да извършва тези дейности в страните от Европейския съюз.